กิจกรรมของ สนข. หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม กิจกรรมของ สนข.
 

การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้

  Print   ExportPDF   
การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ดังนี้

การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1

หัวข้อการอบรม

ผลการประชุมปัญหาโลกร้อนระดับนานาชาติครั้งล่าสุด (COP17) และสถานการณ์ข้อตกลงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วิทยากร

1) รศ.ดร. แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล จากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเจรจา (Chief Negotiator) ของประเทศไทยในการประชุม COP17
2) ดร. ณัฐริกา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

สถานที่ และ วัน เวลา

ณ โรงแรมรอยัล พรินส์เซส (Royal Princess) หลานหลวง ห้องศุภมิตร ชั้น 7
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 9.00 – 12.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

ตัวแทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม เช่น สำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจร สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการบินพาณิชย์ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ฯลฯ

หลักการและเหตุผล

ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้ประชุมหารือเพื่อหาข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นทางการ ผ่านการประชุมระดับนานาชาติ Conference of Parties (COP) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2 ปี เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประขุมล่าสุด ครั้งที่ 17 (COP 17) ที่ประเทศแอฟริกาใต้ มีผลการประชุมที่น่าสนใจและน่าติดตามในหลายๆ ประเด็น และมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่ง การบรรยายนี้ จะสรุปผลการประชุมครั้งล่าสุด พร้อมทั้งสถานการณ์ข้อตกลงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน และทิศทางในอนาคตโดยอาจารย์แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล ตัวแทนคณะผู้เจรจาของประเทศไทยในการประชุม COP17

การอบรม

1. ประวัติการประชุม Conference of Parties โดยย่อ
2. การประชุม COP17 (สถานที่ วัตถุประสงค์ และ ประเด็นที่น่าสนใจก่อนเริ่มการประชุม)
3. ผลการประชุม COP17 ล่าสุด (พร้อมเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ และข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคขนส่ง)
4. สถานการณ์ข้อตกลงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน ภาระผูกพันของประเทศไทย ตลอดจนแนวโน้มอนาคต
5. Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) คืออะไร แนวโน้มและทิศทางการใช้ NAMA+MRV

ภาพบรรยากาศ

การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2

หัวข้อการอบรม

การคำนวณบัญชีประชาชาติปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งทางน้ำและทางอากาศ

วิทยากร

1) ผศ.ดร. ถิรยุทธ ลิมานนท์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

สถานที่ และ วัน เวลา

ณ โรงแรมรอยัล พรินส์เซส (Royal Princess) หลานหลวง ห้องศุภมิตร ชั้น 7
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 13.00 – 16.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

ตัวแทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม เช่น สำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจร สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการบินพาณิชย์ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ฯลฯ

หลักการและเหตุผล

IPCC ได้มีการกำหนดวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆ ได้วิเคราะห์คำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน วิธีการนี้ มีรายละเอียดปลีกย่อยโดยแยกการคำนวณสำหรับการขนส่งภาคต่างๆ ความรู้การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการขนส่งทางน้ำและทางอากาศ มีเนื้อหารายละเอียดที่น่าสนใจ แต่ในประเทศไทยมีผู้รู้ในวงจำกัดเท่านั้น การบรรายายนี้ จะอธิบายวิธีการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งทางน้ำและทางอากาศของ IPCC

การอบรม

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำบัญชีประชาชาติการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. แนวทางการคำนวณการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งทางน้ำ
3. แนวทางการคำนวณการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งทางอากาศ

ภาพบรรยากาศ

การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 3

หัวข้อการอบรม

การประเมินปริมาณการปล่อยมลพิษอากาศจากภาคการขนส่งและจราจร

วิทยากร

1) รศ.ดร.นพภาพร พานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศ

สถานที่ และ วัน เวลา

ณ โรงแรมรอยัล พรินส์เซส (Royal Princess) หลานหลวง ห้องศุภมิตร ชั้น 7
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

ตัวแทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม เช่น สำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจร กรมเจ้าท่า สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการบินพาณิชย์ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ฯลฯ

หลักการและเหตุผล

การประเมินปริมาณการปล่อยมลพิษอากาศจากภาคการขนส่งและจราจร เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืน และลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สามารถคำนวณปริมาณการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะในสภาพปัจจุบัน และในอนาคต ทั้งในสถานการณ์ที่ไม่มีมาตรการควบคุม และที่มีมาตรการควบคุมในลักษณะต่างๆ

การอบรม

1. การจัดทำฐานข้อมูลปริมาณการปล่อยมลพิษ (Emission Database)
2. การคำนวณปริมาณการปล่อยมลพิษโดยใช้ตัวคูณปริมาณการปล่อยมลพิษ (Emission Factor)
3. ตัวแปรที่สำคัญต่อปริมาณการปล่อยมลพิษ ได้แก่ ประเภทยานพาหนะ ชนิดเชื้อเพลิง สภาพการขับรถและสภาพจราจร สภาพรถ สภาพแวดล้อม ฯลฯ

ภาพบรรยากาศ

การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 4

หัวข้อการอบรม

มลพิษอากาศจากยานพาหนะและแนวทางการควบคุมมลพิษ

วิทยากร

1) รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศ

สถานที่ และ วัน เวลา

ณ โรงแรมรอยัล พรินส์เซส (Royal Princess) หลานหลวง ห้องศุภมิตร ชั้น 7
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555
เวลา 13.00 – 16.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

ตัวแทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม เช่น สำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจร กรมเจ้าท่า สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการบินพาณิชย์ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ฯลฯ

หลักการและเหตุผล

ยานพาหนะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศและก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ ในการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืน และลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมีความจำเป็นต้องเข้าใจถึงลักษณะการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่างๆ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางเลือกในการควบคุมมลพิษ โดยเฉพาะเทคโนโลยีรถยนต์ในปัจจุบันซึ่งมีส่วนสำคัญในการรักษาคุณภาพอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การอบรม

1. การปล่อยมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่างๆ เทคโนโลยียานยนต์ และลักษณะการขับรถ (Driving Mode)
2. แนวทางเลือกในการควบคุมมลพิษ
3. เทคโนโลยีควบคุมมลพิษจากยานยนต์ในปัจจุบันและในอนาคต

ภาพบรรยากาศ

การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 5

หัวข้อการอบรม

การพัฒนาแบบจำลองการขนส่งเพื่อให้สามารถพยากรณ์ปริมาณการปล่อยมลพิษ

วิทยากร

1) รศ.ดร. สรวิศ นฤปิติ
2) ผศ.ดร. ถิรยุทธ ลิมานนท์

สถานที่ และ วัน เวลา

ณ โรงแรมรอยัล พรินส์เซส (Royal Princess) หลานหลวง ห้องศุภมิตร ชั้น 7
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

ตัวแทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม เช่น สำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจร สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการบินพาณิชย์ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ฯลฯ

หลักการและเหตุผล

ส่วนหนึ่งของปริมาณการปล่อยมลพิษอากาศมาจากภาคการขนส่งและจราจร ซึ่งนับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามจำนวนยวดยานและความต้องการการเดินทางที่เพิ่มขึ้น แบบจำลองการขนส่งและจราจรที่ใช้ในการจำลองสภาพการเดินทางปัจจุบันและคาดการณ์ปริมาณการเดินทางในอนาคต จึงน่าจะมีบทบาทสำคัญในการพยากรณ์ปริมาณการปล่อยมลพิษอากาศจากยานพาหนะแต่ละประเภท โดยอาศัยการประยุกต์ใช้ผลการทดสอบหาค่าตัวคูณปริมาณการปล่อยมลพิษ (Emission Factor) ร่วมกับผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลอง

การอบรม

1. การพัฒนาแบบจำลองการขนส่ง 4 ขั้นตอน (4 step Model) เพื่อจำลองสภาพการเดินทาง
2. แนวคิดและหลักการใช้แบบจำลองในการจำลองการ ปล่อยปริมาณมลพิษจากยานพาหนะ
3. ตัวอย่างกลไกการพัฒนาแบบจำลองการขนส่งเพื่อให้สามารถพยากรณ์ ปริมาณการปล่อยมลพิษ

ภาพบรรยากาศ

การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 6

หัวข้อการอบรม

การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์และสังคมของมาตรการการขนส่งที่ยั่งยืน

วิทยากร

1) ดร.ดมิศา มุกด์มณี

สถานที่ และ วัน เวลา

ณ โรงแรมรอยัล พรินส์เซส (Royal Princess) หลานหลวง ห้องศุภมิตร ชั้น 7 วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

ตัวแทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม เช่น สำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจร สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการบินพาณิชย์ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ฯลฯ

หลักการและเหตุผล

หลังจากการนำข้อคิดเห็นต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงและกำหนดแผนแม่บทและโครงการมาตรการการขนส่งที่ยั่งยืนตามแผนแม่บทที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้ว ในการดำเนินงานวางแผนพัฒนาระบบการขนส่งมีความจำเป็นต้องวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์และสังคมของโครงการมาตรการการขนส่งที่ยั่งยืนตามแผนแม่บทในภาพรวมต่อไป เพื่อศึกษาถึง ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการโดยรวมตามแผนแม่บท โดยผลประโยชน์ที่สำคัญของโครงการมาตรการการขนส่งที่ยั่งยืน ได้แก่ การประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะหรือมูลค่าการประหยัดพลังงาน การลดระยะเวลาในการเดินทางและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของความเสียหายจากการปล่อยมลพิษของภาคขนส่งที่ลดลง ส่วนต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของโครงการมาตรการการขนส่งที่ยั่งยืนตามแผนแม่บทในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์

การอบรม

1. ประมาณการผลประโยชน์ของโครงการ
2. ประมาณการต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของโครงการ
3. การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์

ภาพบรรยากาศ